Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma DOMEX-Kuśnierek Sp. J. z siedzibą w Rydzynie; ul. Wolności 20;

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: iod@domex.leszno.pl,
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy t.j.: przedstawienia ofert, świadczenia usług, marketingu bezpośredniego, prawidłowej realizacji umów / kontraktów, realizacji zleceń„ handlowych, czynności finansowych, obsługi reklamacji, realizacji obsługi Biura Klienta, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich.
 4. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty współpracujące w procesie realizacji zleceń handlowych.
 6. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umów i kontraktów jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. W przypadku, gdy życzy sobie Pani/Pan otrzymać fakturę, wymagane będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Panią/Pana taki obowiązek.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych, dostarczenia Pani/Panu kopii danych podlegających przetwarzaniu, prostowania tych danych, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co Administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw, o którym mowa niżej.<
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym DOMEX-Kuśnierek Sp. J. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla dokumentowania spełniających wymagania prawne i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.